Biodiversiteit meten op melkveebedrijven

Voor het project Brabants Bodem ontwikkelen we een monitoringssysteem dat inzicht geeft in de biodiversiteit op melkveebedrijven binnen het project Brabants Bodem. Het doel is om deelnemende boeren te helpen bij het verduurzamen van hun bedrijven.

Partners: Brabants Bodem, Brabants Landschap, HAS Den Bosch, Maasarend.

Verduurzaming van landbouw in combinatie met een verdienmodel

Brabants Bodem is een project – onderdeel van het initiatief Van Gogh Nationaal Park – waarin 11 partners samenwerken voor een verduurzaming van de landbouw in combinatie met een beter verdienmodel. Als onderdeel van Brabants Bodem is in 2020 gestart met het praktijkproject Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. 200 melkveebedrijven doen aan dit project mee en de prestaties op gebied van water, bodem, klimaat en biodiversiteit worden aan de hand van 13 kwaliteitsindicatoren bepaald (6 zijn er aangevuld voor Brabant). 

De Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij

De biodiversiteitsmonitor bestaat uit een scan waarmee melkveehouders hun prestaties op het gebied van biodiversiteit beoordelen en verbeteren. De inspanning van de agrarisch ondernemer wordt omgezet in een financiële beloning. Uit de scan komen scores per kwaliteitsindicator. Bij het behalen van een bepaalde streefwaarde worden deze scores toebedeeld. De totale score kan liggen tussen de 300 en 2.500 punten per bedrijf. Diverse KPI’s (Kritieke Prestatie Indicatoren) hebben als resultaat een absoluut getal en anderen worden uitgedrukt in een percentage. De KPI’s zijn aan de bedrijfsvoering gekoppelde parameters.

Monitoring en analyse door Earthwatch en partners

Hoewel streefwaarden zijn bepaald voor onder andere de indicatoren bodem, natuur en landschap is het niet duidelijk in welke mate deze waarden ook de feitelijke aanwezigheid van soorten reflecteren. Met andere woorden, is het wel zo dat een hoog aantal punten op een bedrijf ook een hogere biodiversiteit oplevert? Welke landschappelijke factoren dienen meegewogen te worden?

Via monitoring op en rond deelnemende bedrijven willen we inzicht verkrijgen in de relatie tussen een bepaalde KPI score op de biotische en abiotische parameters. We gebruiken hiervoor onze Freshwater Watch methode en Soil Health Toolkit en werken samen met Maasarend voor de vogel- en vlindermonitoring. Studenten van de HAS Den Bosch richten zicht op het veldwerk en de data-analayse, op basis waarvan Earthwatch verder kan met de ontwikkeling van een monitoringssysteem.

Website by AgencyForGood

Copyright 2023. All Rights Reserved

Skip to content